کاش می دانستید که زندگی با همه وسعت خویش


محفل ساکت غم خوردن نیست


حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست


زندگی خوردن و خوابیدن نیست


زندگی حس جاری شدن است


زندگی کوشش و راهی شدن است


 از تماشاگر اغاز حیات


تا به جایی که خدا می داند