چیز مهمی نیست اینجا موزه لوور ایران است 

 

مرکز نگهداری یک مشت تاریخ بی ارزش چند هزار ساله !!  

 

 

3DF9C3D3-D453-4C78-AC6B-107095ABCC68_mw600_mh450_s.jpg

 

6D7C8085-26CA-4889-A462-27EF51E23C5C_mw600_mh450_s.jpg

 

44FF3801-375A-46C7-B0EB-BB2591F929C0_mw600_mh450_s.jpg

7C6AA667-6189-49BE-9A05-7F1E5815533B_mw600_mh450_s.jpg

 

42D3905F-9BB9-49E9-8DDD-EBFBC0350FE1_mw600_mh450_s.jpg

97C9A57A-8B6A-47B1-BEF9-47DB76F00F3C_mw600_mh450_s.jpg

 

14499D43-C841-401C-BAC3-839545DBDA7D_mw600_mh450_s.jpg

 

24686CB8-D46A-4A09-9F0A-EEC285CFED80_mw600_mh450_s.jpg

 

A53FBDA5-29FC-44CB-9F58-A35A876A00A6_mw600_mh450_s.jpg

 

A417E313-B282-4811-92E1-3356D27D660D_mw600_mh450_s.jpg

 

D868B505-D489-4B20-BC9E-7833D2156F99_mw600_mh450_s.jpg

 

DBB4AA04-00DD-4341-BA8A-4E4D19C68B6B_mw600_mh450_s.jpg

 

F88F35C1-7EE5-4E4D-8300-96B7F26BE070_mw600_mh450_s.jpg