تو با قصیده و غزل ، چه با ترانه آمدی

برای من که عاشقم ، چه عاشقانه آمدی

بگو بهار بگذرد ، چه باک اگر خزان رسد

بمان بمان بهار من ، که جاودانه آمدی

تو از بهار شبنمی ، تو معنی شکفتنی

به لحظه های غربتم ، چه مومنانه آمدی


سکوت من شکسته ای ، کنار من نشسته ای

میان گریه های من ، چه بی بهانه آمدی

به خلوت غریب دل ، به شام تار بی کسی

چه بی خبر رسیده ای ، چه شاعرانه آمدی

به لحظه لحظه های غم ، هوای شادمانه ای

صداقتم نثار تو ، که صادقانه آمدی...