گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


 

مونیکا یک عکاس زن اهل لهستان است که با نگاهی هنرمندانه دوران پرهیاهو و تکرار نشدنی کودکان را در مجموعه ای زیبا که بخشی از آن را در این ایمیل خواهید دید ثبت کرده است. او معتقد است هر یک از ما از سنین کودکی، خاطراتی را بیاد می آوریم که بعضی مواقع حتی مشتاق به بازگشت به زمان خیال و اوج گرفتن در فضای آن روزهای شیرین کودکی هستیم. زمانی که شاید امروز جژئی از رویاهای دیروزمان بود ولی افسوس که بازگشت به آن میسر نیست ! 

گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com


گروه اینترنتی آسمان | www.Yahoo3000.com

تصاویری از دوران بی بازگشت کودکی !