مکالمه مستقیم دلفین با انسان
گروهی از دانشمندان آمریکایی موفق شدند از طریق یک زبان مشترک ابتدایی با دلفینها ارتباط برقرار کنند و با آنها حرف بزنند. این زیست شناسان رفتاری موفق شدند روشی را ابداع و با استفاده از آن با دلفینهایی که در آزادی و زیستگاه طبیعی خود زندگی می کنند ارتباط برقرار کنند.
 
این زبان از ترکیبی از اصوات، نمادها و اشیاء برای ایجاد ارتباط استفاده می کند. در یک آزمایش، از انسانها و دلفینها خواسته شد که به دنبال اشیایی چون توپ و شال بگردند. در این تحقیق از یک صفحه کلید بزرگ نیز استفاده شد. هر یک از کلیدهای این صفحه کلید یک نماد خاص را نشان می دادند و هر یک از نمادها با یک صدای خاص مرتبط بود.
زمانی که یک دلفین با بینی خود یک کلید را فشار می داد، محققان شیء مرتبط با نماد را به داخل آب پرت می کردند. همچنین دلفینها می توانستند صدای یک کلید ویژه را هم تقلید کنند و به این ترتیب زیست شناسان شیء منطبق با صدا را به آب پرت می کردند.
 
 
گربه ای با گوشخراشترین صدای خرناس در جهان!

گربه ای به نام اسموکی رکورد گوش خراش ترین صدای خُرخُر گربه ها در جهان را به نام خود ثبت کرد زیرا شدت صدای این گربه 92 دسیبل اعلام شده است. شدت صدایی که با صدای فرود آمدن بوئینگ 737 برابری می کند.

 

شدت صدای خرناس های این گربه در حالی 80 دسیبل اعلام شده که شدت همین صدا در دیگر گربه ها در حدود 25 دسیبل است، از سویی دیگر شدت صدای اسموکی زمانی که از نزدیک سنجیده می شود در حدود 92 دسیبل است، صدایی برابر با صدای ماشین چمن زنی، سشوار و حتی صدای یک بوئینگ 737 در زمان فرود آمدن. خانواده آدامز درخواست ثبت رکوردی را به نام اسموکی به کتاب رکوردهای گینس ارسال کرده اند