هشت سال پیش، مایسی و مکنزی، دوقلوهای سیامی هریسون بشکلی عجیب بدنیا آمدند. لگن و 2 پای آنها در هم ذوب شده بود بطوریکه عمل جداسازی آنها کار بسیار سختی بود. ولی در سپتامبر سال 2003 با تلاش پزشکان اینکار صورت گرفت و با این عمل جداسازی موفقیت آمیز، آنها زندگی جدیدی را تجربه کردند. زندگی جدیدی که از این پس یکی از آنها، پای راست و دیگری پای چپش را می تواند احساس کند اما پاهای مصنوعی نیز برای آنها تازگی دارد ... آنها همچنین یک خواهر دیگر دارند که طبیعی به دنیا آمده بود.

 

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/cmhq9172ym6si7iezwdw.jpg

http://www.iranvij.ir/upload/images/0kwueoq0unjddeh1iuzx.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/y3d76ib7md76r9w5yfb.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/qeunlzt4w3qwhf2s8v8.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/dq95ul5277wc1kaoli3.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/m4nczgqnzgmm0xl1c3t.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/eatskqvx9vhb6jqtse.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/tg4008cfnj1wosjbpmv2.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/b2m1c83lweluazu4wiup.jpg

 

http://www.iranvij.ir/upload/images/mo3ysgdkca9verzox0pz.jpg